Verslag schoolraad 13 oktober 2015

Aanwezig: Els Montens, , Rosanne Van Der Stock, Isabelle Miserez, Carmen Van Nieuwenhove, Jeanine Van De Pontseele, , Marissa Taildeman, , Ria Geerts, Henk De Schepper

Verontschuldigd:

1)    indeling klassen

 

Kleuters: totaal: 76 kleuters gestart op 1 september 2015

 

KG:     10 kl ( 2 peuters, 4 in  1 KO, 0 in 2 KO en 4 kleuters in 3 KO) er start nog 1 kleutertje na de herfstvakantie, ook eentje na de kerstvakantie (is dus net genoeg)

K0: 2 kl (nog2bij na de herfstvakantie, 1 na de kerstvakantie, nog eentje op 1 februari 2016)

K1:      23 kl

K2:      24 kl

K3:      19 kl,

De eerste kleuterklas is voorlopig opgesplitst in de voormiddag; in de namiddag ondersteunt Annick afwisselend de tweede kleuterklas en Gemeldorp

 

Juf Britt geeft 5 lestijden les (3 uren beweging en 2 lestijden ondersteuning in Gemeldorp)

 

Lagere school: 185 leerlingen op 21 september!

 

1A:     17lln

1B:      17lln

2A:     17lln

2B:      17 lln

3 A:                16 lln

3 B:     17lln

4A:     17 lln

4B:      15 lln (14 lestijden opgesplitst: maandag, dinsdag voormiddag, woensdag, donderdagvoormiddag)

5 LO: 23 lln

6 LO: 29 lln (5 lestijden ondersteuning van juf Els)

 

4 nieuwe leerkrachten: juf Britt (kleuters) en juf Marijke (vervanging van juf Kathleen), juf Carolien (halftijds in 3B) en juf Jolien (halftijds de vervanging van juf Lieve en halftijds de vervanging van juf Martine)

 

Zwemmen: nieuwe regeling blijft behouden, 10 zwembeurten per kind, telkens 2 klassen samen: 2 en 6 starten, daarna 3 en 5, 1 en 4 als laatste.

Enkel positieve reacties, evalueren eind schooljaar!

 

2)    overzicht geplande activiteiten

 

a.     Kaasavond: 23 oktober

b.     Koekenverkoop feestcomité (in de lente)

c.      Kerstkaarten actie

d.      grootoudersfeest op 20 november 2015

e.     Halloween feestcomité: 30 oktober 2015

f.       Eetfestijn:  30 januari en 31 januari 2016

g.     Ouders van feestcomité stelden een lente brunch voor.  Meer info volgt later.

 

3)    Feestcomité sponsort ook dit jaar:

ICT materiaal

auteurslezing voor 2de en 3de graad Luk Embrechts

poppentheater voor kleuters en 1ste graad (16 maart)

materiaal voor de speelplaats: basketring en banken,

sinterklaascadeau
gezonde voeding: tutti frutti

 

4)    Volgende vergadering

 

16 februari 2016 om 16.15 uur

14 juni 2016 om 16.15 uur

 

 

 

Verslag schoolraad 9 juni 2015

 

Aanwezig: Ria Geerts, Els Montens, Isabelle Miserez, Marissa Taildeman, , Jeannine Van de Pontseele, Rosanne Van der Stock, Henk De Schepper.

 

Verontschuldigd: Linda Vonck, Carmen Van Nieuwenhove

 

1.   Leerlingenaantal op 01/02/2015 en het lestijdenpakket volgend schooljaar

 

Kleuter

 

Broekstraat: 13 kleuters

Kerkstraat: 79 kleuters

Samen 92 kleuters waarvan 1 kleuter telt aan 1,5

 

Dat geeft ons 135 lestijden

SES lestijden: 6

Totaal te organiseren: 141 lestijden

11 uren kinderverzorging

 

Te verwachten groepen:

 

1 KO: 21 eerste kleuters en 1 peuter

2 KO: 24 kleuters

3 KO: 19 kleuters

 

Broekstraat: 13 kleuters om te starten in september

 

 

Lager:

 

171 leerlingen (waarvan 2 leerlingen tellen aan 1,5 )

Dat geeft ons 217 lestijden en 18 lestijden godsdienst

SES lestijden: 11

Totaal: 246 lestijden

 

 

ICT : 13 punten

Administratie: 49 punten

 

 

 

 

 

 

Te verwachten groepen:

 

1 LO: 34 leerlingen

2 LO: 33 leerlingen

3 LO: 32 leerlingen

4 LO: 31 leerlingen

5 LO: 23 leerlingen

6 LO: 30 leerlingen

 

Er zal de voorkeur gegeven worden om de grootste groepen op te splitsen en de resterende uren te verdelen over het vierde en zesde leerjaar om zoveel mogelijk te ondersteunen. Er zijn echter te weinig lestijden om ook deze groepen volledig op te splitsen.

Er werd in het team beslist om een aantal lestijden van kleuter over te dragen naar het lager om iets meer te kunnen opsplitsen.

Meer details daarover als de definitieve planning is gemaakt.

 

2.   Aanpassingen schoolreglement: prijzen, leerlingenraad, lokale verlofdagen, pedagogische studiedagen

 

Uitreiken getuigschrift (procedure)

Doorgeven leerlinggegevens bij schoolverandering

Rookverbod (ook op terreinen rond de school)

Gezondheidsbeleid:     drankjes: water en enkel vruchtensappen

koeken: niet met chocolade omhulde koeken: we geven de koeken terug mee naar huis.

 

Prijzen:

Appelsap, middagmalen en water: blijft behouden

Opvang: idem

Maximumfactuur lagere school is nu 85 euro

Voorstel: 5 keer € 15 en 1 keer € 10 (november, december, februari, maart, april en mei)

Kleuter: 45 euro ( bedrag van de uitstap wordt gewoon aangerekend)

 

Vanaf volgend schooljaar de factuur via mail bezorgen. In september zullen we een brief meegeven zodat ouders kunnen bevestigen.
Per klas of per graag zal een overzicht gemaakt worden van de reeds voorziene onkosten.  Leeruitstappen kunnen nog niet altijd in juli of augustus vastgelegd worden.

 

Lokale verlofdagen:

Maandag 7 maart 2016

Vrijdag 3 juni 2016

 

Pedagogische studiedagen:

Vrijdag 2 oktober 2015: M-decreet

Woensdag 2 december 2015 : studiedag binnen de scholengemeenschap

 

 

3.   prioriteitenplan

 

In de personeelsvergadering van 28 mei werd in overleg beslist:

 

- Het M-decreet en de bijhorende binnenklasdifferentiatie uitdiepen

 

- muzische vorming: leerlijn verder uitzetten en uitwerken van de bouwstenen

 

- nieuw leerplan media uitwerken en opvolgen

 

- ICT: verder bewaken en optimaliseren   

 

4.   Capaciteitsbepaling

 

Kleuter: max.100

Lager: max. 200 (stop op geboortejaar 2010 is opgeheven)

 

5.   Vraag van ouder ivm veilig oversteken (extra toezicht)

Situatie aan zebrapad: zeer weinig kinderen steken daar alleen over: bijna altijd vergezeld van ouders/grootouders. Indien er ouders/grootouders zijn die dit extra toezicht willen doen geven gerust een seintje.  In het verleden volgden reeds enkele ouders de theoretische opleiding, de politie laat na het praktische deel te organiseren zodat ook die mensen het attest kunnen behalen van gemachtigd opzichter. 

Sensibiliseren van de ouders rond het  veilig parkeren: we zouden kinderen actie laten ondernemen zodat de situatie veiliger wordt in de schoolomgeving.
Een ouder heeft de situatie gefilmd, dit filmpje zou eventueel op de ouderavond kunnen getoond worden als “wake up call”.

6.   Te laat komen

De school start om 8.25 uur, het startritueel in de klas is belangrijk voor alle kinderen.

Te laat komen is een attitude waar we als school niet achter staan.

Er werd een nieuwe schoolbel geplaatst, de oude liep niet meer correct waardoor het soms gebeurde dat het belteken niet op het juiste tijdstip gegeven werd.  Dat probleem is nu verholpen.  We proberen de ouders aan te spreken om hen aan te sporen aan deze slechte gewoonte te werken in de toekomst. 

7.   Data volgend schooljaar

Kaasavond: 23 oktober

Eetfestijn: 30-31 januari

Schoolfotograaf: 17 september

8.   Nieuwe data voor de vergaderingen volgend schooljaar:

 

1. 13/10/2015

2. 16/02/2016

 

3. 14/06/2016

Verslag schoolraad 03/03/2015

Aanwezig:

Els Montens, Rosanne Van Der Stock, Isabelle Miserez, Carmen Van Nieuwenhove, Ria Geerts, Marissa Taildeman, Henk De Schepper

Verontschuldigd:

Linda Vonck , Jeanine Van De Pontseele

1.   aantallen 1 februari 2015

 

Kleuteronderwijs: Broekstraat:  13 lln.

Kerkstraat:  79 lln.

Totaal: 92 (7 kleuters minder dan vorig jaar)

      Lagere school: 171 lln. (1 leerling minder dan vorig jaar)

 

2. Komende activiteiten voor dit schooljaar.

 

-          De koekenverkoop loopt momenteel.

-          De schoolfuif gaat niet door.

-          Het schoolfeest heeft plaats op zondag 28 juni 2015.

-          2 mei 2015: eerste communie

-          9 mei 2015:  vormsel

-          Jeugdboekenweek: begint 16 maart, verspreid over verschillende dagen, per leeftijdsgroep

-          Sportdagen georganiseerd door de sportdienst Lierde:

Peuters en 1ste kleuterklas: maandag 11 mei (halve dag)

2de en 3de kleuterklas: dinsdag 12 mei

1ste en 2de leerjaar: maandag 18 mei

3de en 4de leerjaar: dinsdag 19 mei

5de en 6de leerjaar: maandag 1 juni

-          Schoolreizen:
            kleuters: De Gavers
            onderbouw: voorstel: kunstacademie waar ze een circuit doorlopen

            bovenbouw: voorstel: zoektocht

-          6 LO: doe dag in TISJ op 7 mei

-          Derde graad naar planetarium op 4 mei

-          3 KO en 1 LO naar Gent op 7 mei

-          3 KO en 2 LO naar Gent op 22 mei

-          Mega fuif voor 6LO: 29 mei

-          4 LO: cultuurdag 21 mei

-          Eindviering op school: 23 juni

 

3.   capaciteitsbepaling 2015-2016

 

Het geboortejaar 2010 beperken tot (18+3) maximum 24 kinderen.

Het  4de leerjaar beperken tot maximum 31 kinderen.

Het  6de leerjaar beperken tot maximum 30 kinderen.

 

 

 

4.   stand van zaken renovatie gebouwen

 

Binnenkort wordt akoestische isolatie aan het plafond in de turnzaal aangebracht.
Daarna wordt het plat dak boven de speelzaal vernieuwd  wegens waterinsijpeling, het dossier is in voorbereiding.

volgende vergadering 9 juni

 

 

Verslag schoolraad 9 juni 2015

 

Aanwezig: Ria Geerts, Els Montens, Isabelle Miserez, Marissa Taildeman, , Jeannine Van de Pontseele, Rosanne Van der Stock, Henk De Schepper.

 

Verontschuldigd: Linda Vonck, Carmen Van Nieuwenhove

 

1.   Leerlingenaantal op 01/02/2015 en het lestijdenpakket volgend schooljaar

 

Kleuter

 

Broekstraat: 13 kleuters

Kerkstraat: 79 kleuters

Samen 92 kleuters waarvan 1 kleuter telt aan 1,5

 

Dat geeft ons 135 lestijden

SES lestijden: 6

Totaal te organiseren: 141 lestijden

11 uren kinderverzorging

 

Te verwachten groepen:

 

1 KO: 21 eerste kleuters en 1 peuter

2 KO: 24 kleuters

3 KO: 19 kleuters

 

Broekstraat: 13 kleuters om te starten in september

 

 

Lager:

 

171 leerlingen (waarvan 2 leerlingen tellen aan 1,5 )

Dat geeft ons 217 lestijden en 18 lestijden godsdienst

SES lestijden: 11

Totaal: 246 lestijden

 

 

ICT : 13 punten

Administratie: 49 punten

 

 

 

 

 

 

Te verwachten groepen:

 

1 LO: 34 leerlingen

2 LO: 33 leerlingen

3 LO: 32 leerlingen

4 LO: 31 leerlingen

5 LO: 23 leerlingen

6 LO: 30 leerlingen

 

Er zal de voorkeur gegeven worden om de grootste groepen op te splitsen en de resterende uren te verdelen over het vierde en zesde leerjaar om zoveel mogelijk te ondersteunen. Er zijn echter te weinig lestijden om ook deze groepen volledig op te splitsen.

Er werd in het team beslist om een aantal lestijden van kleuter over te dragen naar het lager om iets meer te kunnen opsplitsen.

Meer details daarover als de definitieve planning is gemaakt.

 

2.   Aanpassingen schoolreglement: prijzen, leerlingenraad, lokale verlofdagen, pedagogische studiedagen

 

Uitreiken getuigschrift (procedure)

Doorgeven leerlinggegevens bij schoolverandering

Rookverbod (ook op terreinen rond de school)

Gezondheidsbeleid:     drankjes: water en enkel vruchtensappen

koeken: niet met chocolade omhulde koeken: we geven de koeken terug mee naar huis.

 

Prijzen:

Appelsap, middagmalen en water: blijft behouden

Opvang: idem

Maximumfactuur lagere school is nu 85 euro

Voorstel: 5 keer € 15 en 1 keer € 10 (november, december, februari, maart, april en mei)

Kleuter: 45 euro ( bedrag van de uitstap wordt gewoon aangerekend)

 

Vanaf volgend schooljaar de factuur via mail bezorgen. In september zullen we een brief meegeven zodat ouders kunnen bevestigen.
Per klas of per graag zal een overzicht gemaakt worden van de reeds voorziene onkosten.  Leeruitstappen kunnen nog niet altijd in juli of augustus vastgelegd worden.

 

Lokale verlofdagen:

Maandag 7 maart 2016

Vrijdag 3 juni 2016

 

Pedagogische studiedagen:

Vrijdag 2 oktober 2015: M-decreet

Woensdag 2 december 2015 : studiedag binnen de scholengemeenschap

 

 

3.   prioriteitenplan

 

In de personeelsvergadering van 28 mei werd in overleg beslist:

 

- Het M-decreet en de bijhorende binnenklasdifferentiatie uitdiepen

 

- muzische vorming: leerlijn verder uitzetten en uitwerken van de bouwstenen

 

- nieuw leerplan media uitwerken en opvolgen

 

- ICT: verder bewaken en optimaliseren   

 

4.   Capaciteitsbepaling

 

Kleuter: max.100

Lager: max. 200 (stop op geboortejaar 2010 is opgeheven)

 

5.   Vraag van ouder ivm veilig oversteken (extra toezicht)

Situatie aan zebrapad: zeer weinig kinderen steken daar alleen over: bijna altijd vergezeld van ouders/grootouders. Indien er ouders/grootouders zijn die dit extra toezicht willen doen geven gerust een seintje.  In het verleden volgden reeds enkele ouders de theoretische opleiding, de politie laat na het praktische deel te organiseren zodat ook die mensen het attest kunnen behalen van gemachtigd opzichter. 

Sensibiliseren van de ouders rond het  veilig parkeren: we zouden kinderen actie laten ondernemen zodat de situatie veiliger wordt in de schoolomgeving.
Een ouder heeft de situatie gefilmd, dit filmpje zou eventueel op de ouderavond kunnen getoond worden als “wake up call”.

6.   Te laat komen

De school start om 8.25 uur, het startritueel in de klas is belangrijk voor alle kinderen.

Te laat komen is een attitude waar we als school niet achter staan.

Er werd een nieuwe schoolbel geplaatst, de oude liep niet meer correct waardoor het soms gebeurde dat het belteken niet op het juiste tijdstip gegeven werd.  Dat probleem is nu verholpen.  We proberen de ouders aan te spreken om hen aan te sporen aan deze slechte gewoonte te werken in de toekomst. 

7.   Data volgend schooljaar

Kaasavond: 23 oktober

Eetfestijn: 30-31 januari

Schoolfotograaf: 17 september

8.   Nieuwe data voor de vergaderingen volgend schooljaar:

 

1. 13/10/2015

2. 16/02/2016

 

3. 14/06/2016

Verslag schoolraad 03/03/2015

Aanwezig:

Els Montens, Rosanne Van Der Stock, Isabelle Miserez, Carmen Van Nieuwenhove, Ria Geerts, Marissa Taildeman, Henk De Schepper

Verontschuldigd:

Linda Vonck , Jeanine Van De Pontseele

1.   aantallen 1 februari 2015

 

Kleuteronderwijs: Broekstraat:  13 lln.

Kerkstraat:  79 lln.

Totaal: 92 (7 kleuters minder dan vorig jaar)

      Lagere school: 171 lln. (1 leerling minder dan vorig jaar)

 

2. Komende activiteiten voor dit schooljaar.

 

-          De koekenverkoop loopt momenteel.

-          De schoolfuif gaat niet door.

-          Het schoolfeest heeft plaats op zondag 28 juni 2015.

-          2 mei 2015: eerste communie

-          9 mei 2015:  vormsel

-          Jeugdboekenweek: begint 16 maart, verspreid over verschillende dagen, per leeftijdsgroep

-          Sportdagen georganiseerd door de sportdienst Lierde:

Peuters en 1ste kleuterklas: maandag 11 mei (halve dag)

2de en 3de kleuterklas: dinsdag 12 mei

1ste en 2de leerjaar: maandag 18 mei

3de en 4de leerjaar: dinsdag 19 mei

5de en 6de leerjaar: maandag 1 juni

-          Schoolreizen:
            kleuters: De Gavers
            onderbouw: voorstel: kunstacademie waar ze een circuit doorlopen

            bovenbouw: voorstel: zoektocht

-          6 LO: doe dag in TISJ op 7 mei

-          Derde graad naar planetarium op 4 mei

-          3 KO en 1 LO naar Gent op 7 mei

-          3 KO en 2 LO naar Gent op 22 mei

-          Mega fuif voor 6LO: 29 mei

-          4 LO: cultuurdag 21 mei

-          Eindviering op school: 23 juni

 

3.   capaciteitsbepaling 2015-2016

 

Het geboortejaar 2010 beperken tot (18+3) maximum 24 kinderen.

Het  4de leerjaar beperken tot maximum 31 kinderen.

Het  6de leerjaar beperken tot maximum 30 kinderen.

 

 

 

4.   stand van zaken renovatie gebouwen

 

Binnenkort wordt akoestische isolatie aan het plafond in de turnzaal aangebracht.
Daarna wordt het plat dak boven de speelzaal vernieuwd  wegens waterinsijpeling, het dossier is in voorbereiding.

volgende vergadering 9 juni