Contacten met de school

 

Wanneer jullie, als ouder, jullie kind aan de school toevertrouwen is het logisch en waardevol dat jullie zijn / haar vorderingen volgen op school en regelmatig contact houden met de leerkrachten die jullie kind begeleiden en opvoeden.

Enkele mogelijkheden.

 

De schoolagenda

 

Dagelijks brengt een lagere schoolkind zijn / haar agenda mee naar huis. Zo’n agenda is een “spiegel” van het dagelijks schoolleven.

Daarin worden werken en lessen genoteerd.  Soms worden er kleine mededelingen in opgetekend.  Wij vinden het belangrijk dat één van de ouders elke dag de agenda inkijkt én handtekent.  Daardoor voelt het kind zich gesteund en gevolgd, zijn de ouders op de hoogte van de opgelegde taken en berichten die een schoolleven meebrengen.  De schoolagenda is een heen- en weerboek waarin ook de ouders boodschappen en mededelingen kunnen noteren.

 

Huistaken en lessen

 

De huistaken zijn zelfstandige verwerkingen van de leerstof die de kinderen in de loop van de dag gezien hebben.

Indien de huistaak door bepaalde omstandigheden niet kan gemaakt worden gelieve dan schriftelijk te verwittigen.

Het lessen leren is noodzakelijk, want dit stelt het kind in staat het verband te leggen tussen wat reeds gegeven is en wat nieuw aangeboden wordt.  Het is tevens een uitstekend middel om de kinderen tot zelfstandig werk aan te sporen.

Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag in de week.  De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren.  De leerkracht heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren.Toetsen en rapporten

 

Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders.  Het is de meest eenvoudige vorm om jullie verslag uit te brengen over de studie en de houding van jullie zoon of dochter.

De toetsen handelen meestal over een bepaald leerstofgeheel.  Van verschillende toetsen voor eenzelfde vak worden gemiddelden genomen.

Het rapport dient ondertekend te worden door een ouder of beide ouders.


Data rapporten

Vrijdag 13 oktober 2017

Vrijdag 1 december 2017

Vrijdag 26 januari 2018

Vrijdag 23 maart 2018

Vrijdag 18 mei 2018

Vrijdag 29 juni 2018Brieven of losse mededelingen

 

Brieven voor feesten, geplande activiteiten, leeruitstappen, regelingen en dergelijke worden aan de leerlingen meegegeven na akkoord van de directie.

Oudercontacten

 

Het beste middel tot contact is een open gesprek tussen ouder en leerkracht. Daarom voorziet de school op geregelde tijdstippen een oudercontact.

Om persoonlijk contact op te nemen met de school, hoeven jullie natuurlijk niet te wachten op deze gelegenheden.  De ervaring leert dat “voorkomen beter is dan genezen”.  Neem daarom bij mogelijke problemen tijdig en rechtstreeks contact op met de school.  Het komt de relatie en de verstandhouding alleen maar ten goede. Een telefoontje of geschreven mededeling volstaat voor een afspraak met een leerkracht voor of na schooltijd.

 

Klassikale ouderavond:

 

Vrijdag 8 september 2017: Gem, 1KO, 2KO, 3KO, 1LO, 2LO, 3LO, 4LO, 5LO, 6LO.

 

Individuele oudercontacten:

 

Begin oktober: zorgkinderen 1e  leerjaar

In de week van 27 november: alle klassen

In de week van 19 maart: alle klassen

In de loop van de tweede helft van juni: voor bepaalde zorgkinderen
Kinderen van gescheiden ouders

 

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.  Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.

Wanneer ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Gescheiden ouders hebben beide het recht op het ontvangen van het rapport van het kind, op uitnodigingen voor oudercontacten, …

Het is echter aan de ouders om ons in te lichten hoe we dit best organiseren en om eventueel een adres door te geven waar we de post moeten naartoe sturen.CO-schoolschap

 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

 

Schoolraad

 

Met vragen en agendapunten voor de schoolraad kunnen jullie terecht bij de leden van de schoolraad (zie samenstelling schoolraad).

 

Leerlingenraad

 

Onze school beschikt niet over een leerlingenraad.

Deze kan opgericht worden als ten minste 10% van de leerlingen van de derde graad daar schriftelijk om verzoeken.

 

Ouderraad

 

De school beschikt niet over een ouderraad.

 

Deze kan opgericht worden als tenminste 10% van de ouders daar schriftelijk om vraagt.