LeefregelsEen school is een gemeenschap. We leven, werken en spelen er samen. Zoals in elke groep bestaan er gezonde afspraken om het elke deelnemer zo aangenaam mogelijk te maken. Een schoolreglement draagt bij tot de goede uitoefening van de onderwijsrechten en -plichten van alle betrokkenen. Het maakt deel uit van de overeenkomst die bestaat tussen het schoolbestuur, de leerkrachten, de directie en de ouders van de leerlingen. Een ieder dient zijn of haar deel bij te dragen om deze na te leven.

De leefregels zijn gegroepeerd in rubrieken.

Dit overzicht is niet beperkend.Verblijf op school

 

Aankomst op school

 

De school is open vanaf 07.00 uur.

De vestigingsplaats in de Broekstraat vanaf 08.10 uur.

De leerlingen gaan niet naar de klaslokalen zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht met toezicht of de klastitularis.Tijdig op school

 

De leerlingen zijn minstens 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school. Indien een leerling regelmatig te laat komt, volgt een schriftelijke verwittiging van de directeur. Bij herhaling wordt contact opgenomen om eventuele maatregelen te bespreken.

Indien de ouders hun kind te laat brengen, verzoeken wij hen om hun kind tot aan de klas te vergezellen.  Dit om zeker te zijn dat het in het juiste lokaal bij zijn groep aansluit.

Ook voor de kleuters dringen we er op aan dat ze tijdig aanwezig zouden zijn. Het onthaalmoment is heel belangrijk voor onze kleuters. Laatkomers storen dit onthaal. Kleuters worden door hun ouders vergezeld tot op de speelplaats, waar ze aan de leerkracht met toezicht kunnen worden toevertrouwd, of tot in de gang.Schoolbezoek

 

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

Ouders hebben geen toegang tot de speelplaatsen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur.

Verzamelen

 

Na het belsignaal vormen de leerlingen van de lagere school en de kleuters een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats.

De leerlingen gaan rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal.Vroegtijdig verlaten van de school

 

Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur of de verantwoordelijke leerkracht.

Leerlingen die om gegronde reden de school voor het einde van de lessen dienen te verlaten (bijvoorbeeld afspraak met geneesheer-specialist) vragen hiervoor de schriftelijke toelating aan de directeur.Fietsers

 

Wie per fiets naar school komt, kan zijn fiets op eigen verantwoordelijkheid in de fietsenstalling plaatsen (best voorzien van een fietsslot).

Bij het verlaten van de school (om 15.30 uur) wachten de fietsers in de zaal op de leerkracht die hen begeleidt bij het oversteken.

 

Afhalen van de leerlingen (om 15.30 uur en om 12.05 uur op woensdag)

 

De kinderen worden enkel afgehaald op de speelplaats (aan het hek). Er gaan geen kinderen buiten langs de parkingdeur.

 

De kinderen wachten niet op de trappen aan de parking.

 

Om stilstaand verkeer op de parking te vermijden vragen we jullie beleefd maar toch met aandrang om enkel te parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen. Dit om te vermijden dat er een wachtende file op de rijweg ontstaat.

(Suggestie: enkele minuten na het belteken komen en er zijn weer parkeerplaatsen vrij)

 

Parkeren op het voetpad is wettelijk niet toegelaten en is geen voorbeeld voor onze kinderen.

 

Eens de kinderen opgehaald zijn op de speelplaats, staan ze onder jullie verantwoordelijkheid. Ouders die nog een praatje maken en ondertussen hun kinderen op de parking laten rondlopen, kunnen zich niet op de school verhalen bij eventuele ongelukken.

 

Bij regenweer worden de kinderen in de zaal opgehaald, maar ook via het hek langs de speelplaats.

 

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar die onmiddellijk worden afgehaald, mogen uiteraard aan de overkant worden opgewacht, de anderen wachten op de speelplaats.

 

Middagpauze - eetzaal

 

In de eetzaal

 

De leerlingen verzamelen in rijen in de zaal en worden door de leerkrachten begeleid naar de eetzaal. De leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar verzamelen eveneens in een rij in de galerij.  De vaste, aangeduide plaats wordt steeds ingenomen.

Enkel de leerlingen die een warme maaltijd nemen, maken gebruik van de refter.

Alle kleuters gaan naar de refter.

Voor het eten wordt gezamenlijk gebeden.

 

Tafelmanieren

 

We verwachten van de leerlingen dat ze aan tafel in stilte en beleefd eten, elkaar met rust laten en niet van hun plaats lopen.

 

Naar huis gaan eten

 

De leerlingen die onder de middag naar huis gaan eten mogen niet voor 12.25 uur terug op de speelplaats zijn. Voor die tijd is nog geen toezicht op de speelplaats.Klaslokalen en gangen

 

Orde

 

De kinderen zorgen voor orde in de gangen, gebruiken de kapstokken en laten niets rondslingeren.

 

De leerkracht streeft een ordelijk klasbeeld na en dringt aan op de zorg voor al het klasmateriaal, didactisch materiaal,… Lessenaars worden regelmatig gecontroleerd.

 

Gangen

 

In de gangen en op de trappen wordt niet gelopen, geen drankjes opengedaan of koeken gegeten.Speelplaats en toiletten

 

Toiletbezoek

 

De leerlingen gaan tijdens de speeltijd naar het toilet. Toiletbezoek tijdens de lesuren moet zo veel mogelijk vermeden worden.

 

In de toiletten wordt niet gespeeld of rommel gemaakt met toiletpapier of papieren proppen.Toezicht

Tijdens de speeltijden verblijven alle leerlingen op de speelplaats onder toezicht van de verantwoordelijke leerkracht.

Tijdens de speeltijd mogen de leerlingen slechts in de klaslokalen zijn mits uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht met toezicht of de klastitularis. Leerlingen die in de klas blijven, staan onder toezicht en de verantwoordelijkheid van hun klastitularis en niet van de toezichthoudende leerkracht.

Niemand verlaat de speelplaats zonder de uitdrukkelijke toelating van de toezichthouder.Omgangsvormen, kledij en uiterlijkBeleefdheid

Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij tegenover directie, leerkrachten, alle personeel, ouders, bezoekers en medeleerlingen hoffelijk en beleefd zijn. Zij spreken een keurige en verzorgde taal.

 

Verjaardag

Er worden geen traktaties toegestaan bij verjaardagen.

 

Verzorgd uiterlijk

Onze leerlingen dragen een verzorgde kledij en verzorgen hun haartooi. Oorringen en ander opsmuktuig voor jongens, evenals extravagante modeverschijnselen voor meisjes zijn verboden, omwille van morele overwegingen en uit veiligheidsaspect. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden.

 

Dure spullen

Het dragen van dure sieraden, uurwerken, kettinkjes of meebrengen van spelcomputers, gameboys en andere dure gadgets wordt afgeraden. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadigen of verdwijnen ervan.

GSM’s worden op school niet toegelaten.  De leerlingen zijn op elk moment van de dag bereikbaar via het secretariaat van de school.  In noodgevallen kunnen ook de kinderen hun ouders via het secretariaat contacteren.

 

Naamtekenen

Jassen zijn best voorzien van een lusje en genaamtekend.

 

Schooltas

Bij nette en frisse kledij hoort een degelijke schooltas of aangepaste rugtas.

 

Beschadigingen

Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubels en materieel wordt aan de leerlingen een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed.Leerboeken, handboeken en didactisch materiaalBoeken

 

Alle leer- en handboeken worden voorzien van een kaft met een etiket, waarop naam, klas en titel staan.

In hand- en leerboeken wordt niet geschreven, gekleurd of getekend.

De leerling draagt zorg voor een boek uit de (klas)bibliotheek. Bij beschadiging of verlies wordt een vergoeding aangerekend.

 

Eerbied voor materiaal

 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

Huistaken

 

Huistaken zijn een vervolg of een inoefening van de voorbije dag. Ze dienen dan ook tijdig en in orde afgegeven te worden.

‘Vergeten’ schriften, leerboeken e.d. worden bij voorkeur niet meer opgehaald na schooltijd. Op die manier streven we orde en stiptheid na. Indien een leerling toch nog iets komt halen, vraagt hij eerst toestemming aan de directeur of aan de toezichthoudende persoon.

Wanneer de huistaak niet kan gemaakt worden, dan moet de leerling de volgende dag een gehandtekend briefje van zijn ouders meebrengen. De huistaak wordt de dag daarop gemaakt. Onverzorgd indienen wordt bestraft.Milieubewust gedragMilieuvriendelijke school

 

We vermijden milieubelastende en/of gevaarlijke producten op school. Houd daar rekening mee bij de aankoop van materialen.

 

Milieubewust

 

Om het (leef)milieu voor iedereen aangenaam te houden, is het nodig ‘milieubewust’ te leven. Daarom wordt in de klassen, op de speelplaats,… opgeruimd. Het schoolmaterieel wordt met respect behandeld.

 

Afval sorteren

 

Het sorteren van afval op school is geen vrijblijvende aangelegenheid.

Wij selecteren: brikjes, plastic en metaal, papier en karton, glas, batterijen, gewoon huisvuil.

Buitenschoolse activiteiten

 

Eendaagse uitstappen:

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

De geplande uitstappen worden door de school tijdig aangekondigd.

Deze passen steeds in het kader van de lessen of een actueel thema.

 

Meerdaagse uitstappen:

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.Veiligheid en gezondheid

 

Kortste of veiligste weg

De weg van huis naar school dient rechtstreeks en binnen de kortst mogelijke tijd te worden afgelegd om door de verzekering gedekt te worden.

Men blijft dus niet slenteren onderweg of stapt niet in winkels binnen. In dit geval verliest men bij een ongeval alle tussenkomst vanwege de schoolverzekering.

 

Voeding

Evenwichtige voeding is belangrijk voor kinderen. Zo dient ook het lunchpakket liefst evenwichtig samengesteld te worden(bij voorkeur in een boterhammendoos). Alle soorten snoep zijn verboden op school! Ook frisdranken zijn verboden. Er worden op school geen met chocolade omhulde koeken gegeten.  Deze worden ongeopend weer meegegeven naar huis!

Bij voorkeur wordt er water gedronken.  Enkel fruitsap zonder toegevoegde suikers of melk wordt toegelaten.

 

Nachtrust

Een schoolkind heeft voldoende nachtrust nodig. Laat het tijdig naar bed gaan.

 

Gevaarlijk speelgoed

De kinderen brengen geen elektronisch speelgoed, zak- of knipmessen, harde ballen, radio, walkman, gevaarlijke en snijdende voorwerpen… mee naar school.

Ze zullen worden afgenomen.

 

Ziekte of ongeval

Een ongeval op school, op weg naar en van de school, moet onmiddellijk aan de directeur worden gemeld.

Kinderen die op school ziek worden of een letsel oplopen, worden indien nodig door de leerkracht doorverwezen naar de directie.

Bij hoogdringendheid worden de ouders gecontacteerd, een arts of het ziekenhuis. Gelieve echter zieke kinderen niet naar school te sturen.

 

Meldingsplicht

Besmettelijke ziekten (buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokken meningitis en –sepsis, meningitis veroorzaakt door andere kiemen, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose, salmonellosen, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, varicella, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of de gladde huid, mollusca contagiosa, HIV- infectie) en hoofdluizen moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld, zodat maatregelen kunnen worden getroffen.

Wanneer een kind een medische problemen heeft, is het wenselijk dat de klastitularis hiervan zo spoedig mogelijk wordt ingelicht.

 

Luizen

Elk jaar na de grote vakantie lijken de vervelende kriebelbeestjes ook opnieuw aan het werk te gaan. Mogen we alle ouders vriendelijk doch met aandrang vragen de haren van de kinderen regelmatig te controleren en te behandelen indien nodig. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie de school (leerkracht of directie) verwittigen.

Enkel als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we die kleine kriebelbeestjes de baas.

Indien jullie de toestemming niet geven om de hoofdharen van jullie kinderen door ons te laten controleren dan dienen jullie dit schriftelijk mee te delen.

 

Ongevallen en de schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, op weg naar huis en op weg naar school. De kinderen dienen rechtstreeks van huis naar school te gaan en omgekeerd, dit via de kortste/veiligste weg.

De schoolverzekering dekt alle kosten in verband met lichamelijke kwetsuren (verzorging, dokterskosten, hospitalisatie), stoffelijke schade wordt niet in aanmerking genomen.

Gelieve akte te nemen van het feit, dat sinds 1 januari 1994, wettelijke beschikkingen van toepassing zijn, betreffende de sanering van de ziekteverzekering. Zij voorzien in een remgeld, ten laste van de patiënt (ten bedrage van 5 à 10 % van het totaalbedrag) dat niet door de mutualiteit mag terugbetaald worden en onverzekerbaar is.
Infobrochure onderwijsregelgeving.

 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’.  Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school.   De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders.  Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de website.  Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

VZW Vrije Basisschool “Sint-Vincent”

Kerkstraat 25

9570 Deftinge

 

De heer en/of mevrouw……………………………………………………………………………………

ouder(s) van ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Basisschool “Sint-Vincent”, Deftinge van 01.09.17 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.

 

Te ……………………………………………………, de ……………………………….

 

handtekening van de ouder(s),----------------------------------------------------------------------------------------

 

VZW Vrije Basisschool “Sint-Vincent”

Kerkstraat 25

Deftinge

 

De heer en/of mevrouw ……………………………………………………………………………………………….

ouder(s) van ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Basisschool “Sint-Vincent”, Deftinge van 01.09.17 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.  

 

Te ……………………………………………………, de ……………………………….

 

handtekening van de ouder(s),Dit exemplaar terug aan de school bezorgen binnen de vijf werkdagen.