Aan alle ouders,

 

Van harte welkom!

 

Wij zijn blij en dankbaar dat jullie een deel van de opvoeding van jullie kinderen aan ons toevertrouwen.

 

Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs zodat jullie kind een goed schooljaar doormaakt.

 

Wij zijn een katholieke basisschool. Jullie mogen een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

 

Wij hopen goed met jullie te kunnen samenwerken. Het is belangrijk dat jullie ons steunen in onze opvoedingsopdracht.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Dit schoolreglement wil een wegwijzer en leidraad zijn in verband met de werking van onze school. Het bestaat uit verschillende delen.  Een deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.  Dit deel maakt stikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

 

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor een aantal regelingen en afspraken die in dit schoolreglement vermeld staan in het belang van de opvoeding en het onderwijs van jullie kind. Mogen we jullie vragen om het strookje achteraan in te vullen, te handtekenen en binnen de vijf werkdagen terug te bezorgen?

 

Wij hopen dat jullie jullie kind aanmoedigen de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

 

Laten wij allen samen onze taak opnemen én met ons verstand én met ons hart: met veel geduld en eerbied voor ieders eigenheid de kinderen nieuwe kansen bieden, ze helpen bij de ontdekking en ontwikkeling van mogelijkheden van hart en verstand.

 

Aan alle kinderen,

 

Van harte welkom!

 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht.

 

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

 

Zit je in een andere klas, ook daar wachten je leerrijke, prettige en verrassende activiteiten.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen.

We wensen je een heel fijn schooljaar toe!

 

 

 

Inhoudstafel
Pedagogisch project

 

 • Onze school als geloofsgemeenschap 4

 • Onze school als leergemeenschap 5

 • Onze school als leefgemeenschap 7
Wie is wie?

 

 • Structuur 9

 • Schoolbestuur 9

 • Directie 9

 • Administratief personeel 9

 • Scholengemeenschap 10

 • Onderwijzend en ondersteunend personeel 10

 • Klastitularissen 11

 • Klassenraad 12

 • Schoolraad 12

 • CLB 13

 • Beroepscommissie 16
Schoolorganisatie

 

 • Kalender van de vrije dagen 17

 • Schooluren 18

 • Voor- en naschoolse opvang 18

 • Middagmalen 18

 • 10 uur drankje 19

 • Tijdschriften 20

 • Turnen 21

 • Zwemmen 21

 • Turnuniform 21

 • Extra-murosactiviteiten 21

 • Overzicht voorziene kosten per schooljaar 22

 • Vroegtijdig afhalen van kinderen        24

 • Betalingen 24

 • Nieuwjaarsbrieven 25

 • Website 25


Contacten met de school

 

 • De schoolagenda 25

 • Huistaken en lessen 25

 • Toetsen en rapporten 26

 • Data rapporten 26

 • Brieven of losse mededelingen 26

 • Oudercontacten 26

 • Kinderen van gescheiden ouders        27

 • CO-schoolschap 27

 • Schoolraad 27

 • Leerlingenraad 27

 • Ouderraad 27

 

Wettelijke verplichtingen

 

 • Inschrijven van leerlingen        28

 • Weigeren van leerlingen 29

 • Afwezigheden 31

 • Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 35

 • Schoolverandering 35

 • Onderwijs aan huis        35

 • Getuigschrift basisonderwijs 36

 • Medicatie 38

 • Rookverbod 38

 • Privacy                                        38

 • Engagementsverklaring 39

 • Vrijwilligers 41

 • Zittenblijvers en vormen van leerlingengroepen 42

 • Orde- en tuchtmaatregelen 42

 

Leefregels

 

 • Verblijf op school 46

 • Middagpauze eetzaal 48

 • Klaslokalen en gangen 48

 • Speelplaats en toiletten 48

 • Omgangsvormen, kledij en uiterlijk 49

 • Leerboeken, handboeken en didactisch materiaal 50

 • Milieubewust gedrag 50

 • Buitenschoolse activiteiten 51

 • Veiligheid en gezondheid 51

 • Infobrochure onderwijsregelgeving 52

 

Pedagogisch projectOnze school als geloofsgemeenschap

 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vinden jullie een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder mensenkind

 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen

 • verbondenheid en solidariteit met anderen

 • vertrouwen in het leven (hoop)

 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is

 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur

 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren

 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid

 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties

 • elkaar zien als waardevolle personen

 

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 

 • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid

 • de verdieping in de Bijbelse Boodschap

 • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf

 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God

 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.Onze school als leergemeenschap

 

De wettelijke opdracht van de basisschool:

de wet schrijft ons voor welke kennis, inzicht, vaardigheden en onderwijsattitudes jullie kinderen moeten bezitten op het einde van de basisschool (eindtermen). Het is evident dat wij hierin slagen en aan de wettelijke normen voldoen.

 

Wat kinderen moeten kennen en kunnen heeft betrekking op volgende gebieden:

 • leergebied Lichamelijke Opvoeding

 • leergebied Muzische Vorming

 • leergebied Taal (Nederlands – Frans)

 • leergebied Wereldoriëntatie

 • leergebied Wiskunde

 • leergebied overschrijdende eindtermen

      Leren Leren

      Sociale Vaardigheden

      ICT

 

De methoden en middelen die wij gebruiken om deze kennis, vaardigheden en attitudes na te streven zijn o.a.:

 • aangepaste handboeken, gebaseerd op de vernieuwde leerplannen

 • het volgen van nascholing door leerkrachten en directie

 • differentiatie – aangepast aan de mogelijkheden van je kind

 • individualisatie

 • aangepaste werkvormen: groepswerk, huistaken, voortaken, zelfcontrole, hoekenwerk, contractwerk, kringgesprekken, gebruik van media, gebruik van informatiebronnen, consulteren van naslagwerken, leren problemen oplossen, oplossingswijzen uitvoeren en verwoorden, problemen analyseren, lessen – taken – opdrachten plannen en organiseren, klassikale en individuele begeleiding, zelfstandig werken, niveaulezen, wereldnieuws en actualiteit opvolgen, …

 • functioneel en geïntegreerd gebruik van computers en internet

 • oudercontacten

 • aanspreken van de ouders wanneer zich problemen voordoen

 • evaluaties (rapporten) waarin jullie je kind kunnen volgen

 • inspelen op de inbreng en interesses van de kinderen

 • lesduur aanpassen aan de leeftijd van jullie kind

 • motiveren van de kinderen

 • gebruik van verschillende communicatietechnieken

 • leeruitstappen

 • openluchtklassen

 • andere mensen binnen de school brengen (postbode, rijkswacht, grootouders,…)

 • beschikbaarheid van video, DVD –tv, beamer

 • zwemlessen

 • Initiatie Frans vanaf de derde kleuterklas

 • degelijk opgebouwde turnlessen, turnzalen die ruim voorzien zijn van materialen

 • psychologische inzichten

 • boeiend en realiteitsgericht werken

 • sportdag, scholencross, SVS-activiteiten

 • klasoverschrijdende activiteiten

 

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ én gelukkige mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

 

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie

 • de wereld van het muzische

 • de wereld van cijfers en feiten

 • de wereld van de techniek

 • de wereld van het samenleven

 • de wereld van verleden en heden

 • de wereld van het goede

 • de wereld van zingeving

 

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

 

Onze school als leefgemeenschap

 

Onze school is niet alleen een geloofs- en leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Het dagelijks leven van onze school moet ervaren worden als een echte levensgemeenschap, waarbij elke dag opnieuw een gemeenschap gemaakt wordt door leraren en leerlingen.

 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

 

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 

 • Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind.
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

 • De pedagogie van verbondenheid.
  Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.

 • De pedagogie van de hoop.
  We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.

 • De pedagogie van het geduld.
  Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

 

 • model staan voor goed leren

 • strategische vragen stellen

 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen

 • zinvolle contexten aanbieden

 • interactieprocessen begeleiden

 • peilen naar de vorderingen

 • helpen en coachen

 

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

 

We streven ernaar elk kind centraal te stellen.

Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daardoor zijn de pedagogie van de hoop en het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies.

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, gespecialiseerde centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, …

 

Dit alles proberen we te doen vanuit een gemoedelijke en vriendelijke sfeer

 

 • waar iedereen zich thuis voelt

 • waar niemand zich bedreigd, gekwetst of achteruitgesteld voelt

 • waar iedereen gelijk is, waar zorg en aandacht is voor de zwakkeren

 • waar de aanspreektoon van ‘wie’ tot ‘gelijk wie’ rustig, vriendelijk en hoffelijk is

 • waar het normaal is, dat wie aandacht behoeft, ook meer aandacht krijgt

 • waar iedereen ruimte krijgt voor creativiteit en medeverantwoordelijkheid

 • waar de onderlinge relaties ouder-kind-leraren op vriendschap en respect gebouwd zijn

 

Onze school als gemeenschap en als organisatie

 

We erkennen onze partners in de opvoeding en in het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

 

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 

 • De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van jullie kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.

 • Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.

 • Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering.

 • De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

 • De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.